Samlingssalsföreningen har haft ett sista möte

och föreningen har nu upplösts.